Programma's

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Inleiding

Het sociaal domein zal in 2021 gericht zijn op hervormen en bezuinigen. Op basis van gemaakte keuzes door het college en de raad zal de uitvoering sociaal domein in 2021 veranderen. Aan die veranderingen liggen het onderzoek van KPMG ‘Grip op sociaal domein’ en de beheersmaatregelen ten grondslag. Daarnaast zijn er al zaken in 2020 in gang gezet, die in 2021 door zullen lopen.

Het programma sociaal domein levert een bijdrage aan de kernwaarde sociale en vitale kernen. Binnen onze kernen is sprake van dorpse saamhorigheid en gemeenschapszin. In onze kernen zijn inwoners actief, helpen ze elkaar en nemen ze zelf initiatief. Dit willen we behouden en verder versterken. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties blijven we grote maatschappelijke opgaven ook de komende jaren het hoofd bieden.
Actief eigenaarschap van onze inwoners en ondernemers is een strategische keuze die wij verder willen stimuleren zodat zij meer ruimte, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen voor eigen initiatieven.

Tot slot levert het taakveld sociaal domein een bijdrage aan de kernwaarde bereikbare en bedrijvige gemeente. Het gaat dan in het bijzonder om de strategische keuze van voldoende arbeidspotentieel waarbij participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel is.

We intensiveren de samenwerking en werken toe naar partnerschap met de betrokken partijen om nog beter op de hoogte te zijn van dat wat er speelt. We maken daarbij gebruik van data en up-to-date sturingsinformatie. Deze informatie zetten we ook in bij het vormgeven van de aanbestedingen voor Wmo-hulp en Jeugdhulp.

Op het gebied van wonen en zorg is er een opgave voor de gemeente Stein. Er is sprake van bevolkingskrimp, van vergrijzing en ontgroening. Aansluitend op het rijksbeleid stimuleren wij dat mensen langer thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Daarom streven wij naar toekomstbestendige kernen, met passende (zorg- en welzijn)voorzieningen en een infrastructuur die aansluit bij de uitdagingen van deze tijd.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:
6.1  Samenkracht en burgerparticipatie
6.2  Wijkteams
6.3  Inkomensregelingen
6.4  Begeleide participatie
6.5  Arbeidsparticipatie
6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken ?

Na het raadsbesluit over de beheersmaatregelen, wordt voor het jaar 2021 een uitvoeringsagenda opgesteld, horende bij het integraal beleidsplan sociaal domein 2018-2023. Met dit beleidsplan inclusief de bijbehorende uitvoeringsagenda wordt voorzien in een vertaling van de strategische kernwaarden "sociale en vitale kernen" en "bereikbare en bedrijvige gemeente". De centrale thema's hierbij zijn:

1)   Kracht bij mensen zelf
2)   Integrale samenwerking
3)   Maatwerk & kwaliteit
4)   Communicatie & informatievoorziening
5)   Innoveren en experimenteren

De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geëvalueerd en eveneens wordt jaarlijks een uitvoeringsagenda opgesteld voor het volgende jaar.

Het streven is om in 2021 en volgende jaren meer grip te krijgen op het Sociaal Domein in brede zin door:
- Onze cirkel van invloed zo groot mogelijk te maken;
- Het versterken van samenwerkingen;
- Het aanscherpen van beleid;

Bezuinigingen

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

Wijk en buurtopbouw (dorpsbudgetten)

3.100

3.100

3.100

3.100

PIW

50.000

50.000

50.000

MEE

83.000

83.000

83.000

83.000

Mantelzorg

1.500

1.500

1.500

GIPS

2.000

2.000

2.000

2.000

Buddyzorg

2.399

2.399

2.399

2.399

THC de Brug

7.600

19.000

38.000

38.000

Regionale subsidie Levanto

2.940

2.940

2.940

2.940

Slachtofferhulp

509

509

509

509

Hulp in Praktijk

500

500

500

500

Week van…

3.000

3.000

3.000

3.000

Sociale inclusie

5.000

7.500

10.000

10.000

Taalontmoetingen

2.400

2.400

2.400

2.400

Vluchtelingenwerk

2.445

2.445

2.445

Bijzondere bijstand bewindvoering

9.600

9.600

9.600

9.600

IOAW en algemene bijstand

30.000

30.000

30.000

30.000

Tegemoetkoming ziektekostenverzekering

18.000

18.000

18.000

18.000

Sociale werkvoorziening

30.000

60.000

90.000

90.000

Experimenteerbudget

21.000

21.000

21.000

21.000

Aansluiting WLZ

27.378

27.378

27.378

27.378

Nazorg

38.930

38.930

38.930

38.930

Aanbesteding begeleiding

17.000

17.000

17.000

Clientervaringsonderzoek

3.000

3.000

3.000

3.000

Kwartaalrapportage

3.500

3.500

3.500

3.500

Contract- en leveranciersmanagement

1.160

1.160

1.160

1.160

Taakstelling KPMG Wmo

27.500

55.000

55.000

55.000

Huishoudelijke hulp

20.000

40.000

60.000

60.000

PGB-budgetten

48.000

48.000

48.000

48.000

Collectief vervoer (Omnibuzz)

7.287

7.287

7.287

7.287

Individueel vervoer

1.356

4.746

8.136

10.000

Woningaanpassingen

2.000

4.000

6.000

6.000

Eigen bijdrage 

4.560

4.560

Voordeel zorg door POH

120.000

240.000

360.000

360.000

Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH)

-23.000

-23.000

-23.000

Geindiceerde jeugdhulp

59.000

59.000

59.000

59.000

Aanbesteding Jeugd

180.000

180.000

Taakstelling KPMG Jeugd

92.500

185.000

185.000

185.000

Taakstelling college 3 PM posten van KPMG rapport (VT, ketenaanbieders, Gastenhof)

150.000

150.000

150.000

150.000

Inloop GGZ

17.000

17.000

17.000

17.000

Totaal programma Sociaal Domein

839.659

1.196.894

1.578.344

1.580.208

 

Wat gaan we er voor doen?

Lasten, baten en saldo

Lasten

26.896.985

40,7 %

Baten

5.223.418

8,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30