Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

2021

2022

2023

2024

x € 1.000

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Verkoopopbrengst vm schoolgebouw Elckerlyc

150

Onttrekkingen krimpreserve:

Bijdrage Buurtcentrum Nieuwdorp

9

herinrichtingskosten vm schoolgebouw triviant Meers

100

Verkoopverlies vm schoolgebouw Elckerlyc

139

Tijdelijke huisvesting IKC de triviant

36

42

Verlenging EigenKracht regeling

50

Externe ondersteuning IHP

40

Onttrekkingen Reserve Sociaal Domein

Opvangen van tekort tbv 3 jaar (kadernota 2020)

448

532

Pilot nazorg

85

Onttrekkingen algemene reserve:

Dekking van incidentele last (2022-2024) aan Steinerbos cf raadsbesluit 31-1-2019

33

15

8

Uitvoeringsagenda cultureel erfgoed en toerisme

375

375

Sloop vm zalencentrum Vivaldi

72

Onttrekking reserve duurzaamheid

340

Onttrekking reserve omgevingswet

40

Vrijval reserve fietsbrug Meers

916

Vrijval reserve renovatie brug Urmond

2.000

Vrijval reserve doorontwikkeling personeel

200

Totaal

4.928

982

87

8

Totaal

4.928

982

87

8

Incidentele lasten

2021

2022

2023

2024

x € 1.000

Economie

Uitvoeringsagenda cultureel erfgoed en toerisme

375

375

Totaal

375

375

0

0

Onderwijs

Externe ondersteuning IHP

40

Semi permantente huisvesting Triviant

36

42

Semi permantente huisvesting Groenewald

46

40

Sloopkosten Avonturijn

9

Totaal

131

82

0

0

Sport, cultuur en recreatie

Opstellen bomenheeerplan

35

Totaal

35

0

0

0

Sociaal Domein

Onderzoek welzijnaccommodaties

25

Incidentele tekort Sociaal Domein gedekt reserve

448

532

Pilot Nazorg

85

Wmo extra instroom

72

Pilot Casemanagement

48

48

Eigen Kracht regeling

50

Bijdrage buurtcentrum Nieuwdorp

14

Totaal

742

580

0

0

Volksgezondheid en milieu

Energieakkoord duurzame groei

340

Implementatie omgevingswet

40

Totaal

380

0

0

0

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Klanttevredenheidsonderzoek

13

13

Taxatiekosten verzekeringen

10

Jongerenlintje

5

Vroegtijdige afschr. vm schoolgeb Elckerly ivm verkoop

289

Sloopkosten vm zalencentrum Vivaldi

72

herinrichtingskosten vm schoolgebouw triviant Meers

100

Toevoeging aan Alg. reserve van vrijval res. fietsbrug Meers

916

Toevoeging aan Alg. reserve van vrijval res. Brug Urmond

2.000

Toevoeging aan Alg. reserve van vrijval res. doorontw. personeel

200

Totaal

3.523

10

85

0

Totaal

5.186

1.047

85

0

Toelichting incidentele baten en lasten > € 50.000

Incidentele baten:

Verkoopopbrengst vm schoolgebouw Elckerlyc
In 2021 wordt het voormalig Schoolgebouw verkocht.

herinrichtingskosten vm schoolgebouw triviant Meers

In 2021 wordt het terrein van het voormalig schoolgebouw de trivant in Meers heringericht.

Verkoopverlies vm schoolgebouw Elckerlyc
Het verkoopverlies (afschrijving restant boekwaarde minus de verkoopprijs) wordt gedekt uit de krimpreserve.

Verlenging Eigen Kracht regeling

De Eigen kracht pilot wordt gedekt uit de krimpreserve.

Onttrekkingen Reserve Sociaal Domein opvangen tekort 3 jaar

Bij de wijziging van de systematiek rondom het Sociaal Domein is bij de kadernota 2020 besloten om de budgetneutraliteit los te laten, en uitgavengericht te gaan ramen. Om deze wijziging door te kunnen voeren is besloten om voor 3 jaar nog een incidentele onttrekking te doen om dit incidentele tekort op te kunnen vangen. Dit betekent dat vanaf begrotingsjaar 2023 het Sociaal Domein volledig in de exploitatie is opgenomen en geen onttrekkingen meer plaatsvinden vanuit de reserve om tekorten op te vangen.

Pilot Nazorg
Deze pilot wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

Uitvoeringsagenda cultureel erfgoed en toerisme

De kosten voor de uitvoeringsagenda cultureel erfgoed en toerisme worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Sloop vm zalencentrum Vivaldi

De sloopkosten van het voormalig zalencentrum Vivaldi worden gedekt uit de Algemene Reserve

Onttrekking reserve duurzaamheid

De uitvoeringskosten van het energieakkoord duurzame groei worden gedekt uit de daartoe gevormde Reserve Duurzaamheid.

Vrijval reserve fietsbrug Meers

De fietsroute Westelijke Mijnstreek is de aanjager voor de brug. Eerst moet duidelijkheid bestaan over de fietsroute. De Reserve Fietsbrug Meers valt daarom in 2021 vrij en het bedrag vloeit terug naar de Algemene Reserve.

Vrijval reserve renovatie brug Urmond
Het renoveren van de brug bij Urmond is een verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De gereserveerde middelen uit deze bestemmingsreserve kunnen daarom terugvloeien naar de algemene reserve.

Vrijval reserve doorontwikkeling personeel

De verwachting is dat niet het volledige bedrag van deze reserve noodzakelijk is en kan daarom gedeeltelijk in 2021 vrijvallen.

Incidentele lasten:

Uitvoeringsagenda cultureel erfgoed en toerisme

Voor de uitvoeringsagenda cultureel erfgoed en toerisme zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.

Incidentele tekort Sociaal Domein gedekt uit reserve

Dit incidentele tekort wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2023 vinden er geen onttrekkingen meer plaats voor tekorten op te vangen en is het Sociaal Domein volledig onderdeel van de totale exploitatie.

Pilot Nazorg
Bij de kadernota 2020 is besloten om te starten met de Pilot nazorg. Nazorg wil in het kader van de pilot zeggen dat de lopende processen vaker bekeken worden dan nu bij de gebruikelijke procedure gangbaar is door middel van het vaker uitvoeren van (telefonische) gesprekken en/of huisbezoeken. Pilot eindigt in 2021.

Wmo extra instroom

Er zijn incidenteel middelen ter beschikking gesteld voor de personele piek op te vangen binnen team Wmo veroorzaakt door de extra instroom.

Eigen Kracht regeling
De regeling Eigen Kracht is een pilot die nu incidenteel voor een jaar is verlengd en waar een bedrag van € 50.000 voor beschikbaar is gesteld. Deze middelen worden ter beschikking gesteld voor leefbaarheidsinitiatieven.

Energieakkoord duurzame groei

Voor de uitvoering van het Energeakkooord duurzame Groei zijn incidentele middelen vrijgemaakt.

Vroegtijdige afschrijving vm schoolgebouw Elckerlyc ivm verkoop

Door de verkoop van het voormalig schoolgebouw Elckerlyc moet de restant boekwaarde worden afgeschreven.

Sloopkosten vm zalencentrum Vivaldi

Voor de sloop van het voormalig zalencentrum Vivaldi zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.

herinrichtingskosten vm schoolgebouw Triviant Meers

Voor de herinrichting van het terrein van voormalig schoolgebouw de triviant in Meers zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.

Toevoeging aan Algemene reserve van de vrijval reserve fietsbrug Meers

De vrijgevallen middelen uit de reserve fietsbrug Meers worden toegvoegd aan de Algemene Reserve.

Toevoeging aan Algemene reserve van de vrijval reserve renovatie brug Urmond
De vrijgevallen middelen uit de reserve renovatie brug Urmond worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Toevoeging aan Algemene reserve van de vrijval reserve doorontwikkeling personeel
De verwachting is dat niet het volledige bedrag van deze reserve doorontwikkeling personeel noodzakelijk is en kan daarom gedeeltelijk in 2021 terugvloeien naar de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30