Financiële begroting

Investeringsplanning 2021-2024

Investeringsplanning 2021-2024

(x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Aanschaf meubilair en inrichting gemeent

22

22

22

22

Burostoelen gemeentehuis

70

0

0

0

Hardware werkplekken mobiele devices

220

0

0

0

Telefoontoestellen

0

100

0

0

Zaak / DMS / Makelaar

217

0

0

0

Ipads tbv raadsleden

0

12

0

0

Switches core werkplek

0

0

25

0

Camerasysteem gemeentehuis

0

0

30

0

Vervanging bus/caddy uitvoering AD

0

0

0

35

Vervanging verkeersbus AD

0

0

0

55

Vervanging bus uitvoering AD

0

0

0

38

Cameratechniek raadzaal

0

0

32

0

Bestuur en ondersteuning

529

134

109

150

Reconstructie Mauritsweg Stein

0

0

700

0

Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst

0

20

400

0

LED armaturen openbare verlichting

200

200

200

200

GGA Stein centrum wegen

0

0

0

50

Vervangen lichtmasten

35

0

0

0

Reconstructie Molenweg Zuid

1.000

0

0

0

Verkeersmaatr veilige schoolomgeving

200

200

200

200

Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg

0

0

400

0

Reconstructie Jurgenstraat

1.000

0

0

0

Aanpak rotondes BPS

50

1.950

1.000

0

Opknappen bedrijventerrein Paalweg

240

0

0

0

Opknappen Beatrixplein

250

0

0

0

Parkeerplaats Steinerbos

0

120

0

0

Weg Elsloo naar Meers

470

0

0

0

Toegankelijkheid openbare ruimte

18

18

0

0

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein

250

0

250

750

Komremmer Paalweg

83

0

0

0

Parkeerplaats veer Berg ad Maas

400

0

0

0

Verkeer vervoer en waterstaat

4.196

2.508

3.150

1.200

Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas

792

0

0

0

Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal

78

0

0

0

Onderwijs

870

0

0

0

Vervangen speelvoorzieningen

35

38

0

0

Vervangen armaturen verl  Hetjen veld C

21

0

0

0

Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A

0

17

457

0

Renovatie kunstgrasveld Mergelakker B

457

0

0

0

Vervangen afrastering acco Molenpark

10

0

0

0

Verv veldafrastering-poortjes Hetjen C

19

0

0

0

Vervangen ballenvangers  Hetjen veld C

21

0

0

0

Vervangen masten verl  Hetjen veld B C

35

0

0

0

Maatr microplastics Hetjen veld A

34

0

0

0

renovatie natuurgrasveld Hetjen veld B

64

0

0

0

Maatr duurzaamheid Hetjen veld B

33

0

0

0

Renovatie natuurgasveld Mergelakker veld

285

0

0

0

Maatr duurzaamheid Mergelakker veld A

22

0

0

0

Maatr microplastics Mergelakker veld B

36

0

0

0

Maatr duurzaamheid Mergelakker veld B

36

0

0

0

Armaturen Mergelakker veld C

22

0

0

0

Masten veldverlichting mergelakker veld

18

0

0

0

Ballenvangers mergelakker veld C

11

0

0

0

Veldafrastering Mergelakker veld C

10

0

0

0

Maatr duurzaamheid Mergelakker veld C

42

0

0

0

Vervangen afrastering acco Mergelakker

0

42

0

0

Vervangen accom.afrastering voetb Urmond

0

22

0

0

Vervangen ballenvangers voetb Molenpark

0

14

0

0

Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS

0

20

0

0

Maatr duurzaamheid Hetjen veld A

0

0

34

0

Sport, cultuur en recreatie

1.211

153

491

0

GGA Stein centrum riool

0

0

0

50

Vervangen / renoveren riool

515

0

0

0

Duurzaamheidlening zonnepanelen

1.000

0

0

0

Vervangen pompgemalen

170

170

170

170

Afkoppelen riool Jurgenstraat

400

0

0

0

Vervanging rioolbus AD

0

0

0

63

Volksgezondheid en milieu

2.085

170

170

283

Voorbereidingskrediet Bramert Noord

62

63

31

0

Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel

13

6

0

0

Ruimtelijke ordening

74

69

31

0

Totaal

8.965

3.034

3.951

1.633

Toelichting investeringen 2021

Bestuur en ondersteuning

Aanschaf meubilair en inrichting gemeentehuis

Dit betreft een investering om jaarlijks een deel van het meubilair (exclusief burostoelen) in het gemeentehuis te kunnen vervangen. Daarnaast kunnen kleine aanpassingen in de inrichting van het gebouw hiermee bekostigd worden.

Burostoelen gemeentehuis

Dit betreft een reguliere investering om alle burostoelen in het gemeentehuis te vervangen.

Zaak / DMS / Makelaar

Dit betreft een investering voor het vervangen van software. Het huidige zaaksysteem zal over enige tijd niet meer ondersteund worden, waardoor de overstap naar een nieuw systeem noodzakelijk is. De hieraan gekoppelde systemen moeten daardoor ook vervangen worden. Dit betreft het Document Management Systeem (DMS) en de Makelaar. In het DMS worden alle digitale documenten opgeslagen. De makelaar is het systeem dat zorgt voor het gegevenstransport tussen de verschillende applicaties van de gemeente Stein, waardoor alle informatie maar één keer wordt opgeslagen en meervoudig gebruikt.

Verkeer vervoer en waterstaat

LED armaturen openbare verlichting

Betreft het planmatig vervangen van conventionele armaturen voor LED-armaturen. E.e.a. conform vastgesteld beleid. 

Vervangen lichtmasten

Betreft het incidenteel vervangen van lichtmasten die technisch versleten zijn en gevaar kunnen veroorzaken.

Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving

Budget wordt ingezet voor uitvoering korte termijn maatregelen komende vanuit de verkeersarrangementen. Tevens voor aanpak acute verkeersmaatregelen t.b.v. verkeersveiligheid.

Reconstructie Molenweg Zuid

Betreft een volledige reconstructie van de Molenweg Zuid ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Opknappen bedrijventerrein Paalweg
Parallel aan de reconstructie van de Molenweg Zuid wordt ook het wegennet op het bedrijventerrein Paalweg gereconstrueerd en de openbare ruimte ter plaatse verbeterd.

Aanpak rotondes BPS
Tijdens de reguliere ochtend- en avondspits treedt op het wegennet rondom de toe- en afritten A2 Elsloo (nr. 49) steeds vaker filevorming op; zowel op de afritten van de A2 als ook op het onderliggend wegennet. De Gemeente Stein gaat deze problematiek aanpakken. Het project op- en afritten Businesspark Stein heeft impact op en raakvlakken met meerdere (geplande) projecten van de Gemeente Stein en de Provincie Limburg langs dit traject. Dit betreft onder andere het project snelfietsroute Maastricht-Sittard van de Provincie en de Stationsomgeving Beek - Elsloo. In samenwerking met de Provincie wordt onderzocht of deze projecten samengevoegd kunnen worden tot één project, waarbij de Gemeente Stein vanuit de Provincie een bijdrage ontvangt. De Provincie heeft inmiddels 2 miljoen gereserveerd voor het snelfietspad aan Steinse zijde. Wanneer hier meer duidelijkheid over is wordt de raad hier nader over geïnformeerd.

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein
Het Dorine Verschureplein is een belangrijke centrale locatie in Elsloo. De ruimtelijke kwaliteit ter plaatse is aan verbetering toe en we verwachten toekomstige ruimtelijk ontwikkelingen aan en rond het plein.  Deze aspecten samen geven aanleiding tot het opstellen van een visie op de inrichting van het gebied.

Toegankelijkheid openbare ruimte

Uitvoering kleine maatregelen /aanpassingen in de openbare ruimte ter verbetering van de bereikbaarheid voor mindervaliden.

Reconstructie Jurgenstraat
De Jurgensstraat is één van de straten die in het verkeersarrangement is aangewezen om her in te richten om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Met deze herinrichting willen wij naast het vergroten van de verkeersveiligheid ook andere knelpunten in de openbare ruimte oplossen. Deze herinrichting willen wij gezamenlijk met de bewoners en overige belanghebbenden vormgeven.

Opknappen Beatrixplein

Voor het Beatrixplein wordt in 2021 een gebiedsvisie opgesteld.

Weg Elsloo naar Meers
Een deel van deze weg is aan het einde van zijn levensduur. Dit wegvak wordt gerenoveerd en daar waar mogelijk verbreed zodat passeren mogelijk wordt gemaakt.

Komremmer Paalweg
Aanleg van een komremmer ten behoeve van het verlagen van de snelheid van inkomend verkeer in de kern Urmond ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Parkeerplaats veer Berg ad Maas
In het kader van toerisme is een verbetering van het gebied rondom de parkeerplaats in Berg aan de Maas voorzien. Doel is om de entree van onze gemeente vanuit België te verbeteren. De huidige parkeerplaats zal worden verplaatst en daarvoor wordt groen teruggebracht en een uitkijkpunt met informatieborden en Maasvalleimeubilair. De parkeerplaats wordt verschoven naar een wei die inmiddels is aangekocht. Het gehele gebied krijgt een kwaliteitsverbetering. Hiervoor is een stedenbouwkundige studie uitgevoerd.

Onderwijs

Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas
In de raadsvergadering van 24 september 2020 is besloten om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van basisschool de Avonturijn in Berg aan de Maas. Besloten is tot realisatie van scenario 1 en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 878.911.

Sport, cultuur en recreatie

Vervangen speelvoorzieningen
Gespreide uitvoering van de resultaten van het nog in uitvoering zijnde behoefteonderzoek spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Vervangen afrastering sportaccommodatie Molenpark
Betreft planmatige vervanging van de accommodatie afrastering rondom het sportcomplex Molenpark.

Vervangen ballenvangers  sportpark 't Hetjen veld C
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het planmatig vervangen van ballenvangers van twee natuurgrasvelden welke zijn uitgesteld vanwege het MISA-project.

Vervangen masten verlichting sportpark 't Hetjen veld B en C
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het planmatig vervangen van de veldverlichtingsmasten van twee natuurgrasvelden welke zijn uitgesteld vanwege het MISA-project.

Vervanging veldafrastering-poortjes sportpark 't Hetjen veld C
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het planmatig vervangen van de veldafrastering van een natuurgrasveld en ballenpoortjes in de accommodatie afrastering welke zijn uitgesteld vanwege het MISA-project.

Renovatie natuurgasveld sportpark Mergelakker veld B
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het omturnen van een bestaand kunstgrasveld naar natuurgrasveld.

Vervangen armaturen sportpark 't Hetjen veld C
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het planmatig vervangen van de veldverlichtingsarmaturen welke zijn uitgesteld vanwege het MISA-project.

Maatregelen microplastics sportpark 't Hetjen veld A
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het nemen van verplichte milieumaatregelen tegen verspreiding van micro-plastics in de omgeving.

Renovatie natuurgrasveld sportpark 't Hetjen
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het planmatig renoveren van een natuurgrasveld welke is uitgesteld vanwege het MISA-project.

Maatregelen duurzaamheid sportpark 't Hetjen veld B
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het toepassen van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in natuurgrasvelden met als doel lagere onderhoudskosten en langere bespeelbaarheid.

Renovatie natuurgasveld sportpark Mergelakker veld C
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het aanleggen van een extra natuurgrasveld vanwege capaciteitsbehoefte door het saneren van een kunstgrasveld.

Maatregelen duurzaamheid sportpark Mergelakker veld A
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het toepassen van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in natuurgrasvelden met als doel lagere onderhoudskosten en langere bespeelbaarheid.

Maatregelen microplastics sportpark Mergelakker veld B
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het nemen van verplichte milieumaatregelen tegen verspreiding van micro-plastics in de omgeving.

Maatregelen duurzaamheid sportpark Mergelakker veld B
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het toepassen van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in kunstgrasvelden met als doel minder milieubelasting en circulaire verwerking.

Armaturen sportpark Mergelakker veld C
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft realisatie van LED-veldverlichting van een nieuw aan te  leggen natuurgrasveld.

Masten veldverlichting sportpark Mergelakker veld C
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft realisatie van veldverlichtingsmasten van een nieuw aan te  leggen natuurgrasveld.

Ballenvangers sportpark Mergelakker veld C
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft realisatie van ballenvangers van een nieuw aan te  leggen natuurgrasveld.

Veldafrastering sportpark Mergelakker veld C
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft realisatie van veldafrastering om een nieuw aan te  leggen natuurgrasveld.

Maatregelen duurzaamheid Mergelakker
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het toepassen van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in natuurgrasvelden met als doel lagere onderhoudskosten en langere bespeelbaarheid.

Renovatie kunstgrasveld sportpark Mergelakker
Uitvoering van het op 24 september 2020 genomen raadsbesluit inzake vervanging en aanleg kunstgrasvelden. Betreft het planmatig vervangen van de toplaag van een kunstgrasveld welke vanwege de recycleproblematiek in 2019 is uitgesteld.

Volksgezondheid en milieu

Vervangen / renoveren riool
Uit  het beoordelen van de rioolinspecties blijkt dat diverse riolen binnen de gemeente Stein aan vervanging toe zijn. Aan de te vervangen riolen is een prioritering toegekend en hieruit volgt dat in 2021 met name enkele overstortriolen vervangen/gerelined moeten worden. Relinen is het inbrengen van een kunststof kous in de rioolbuis waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Hiervoor is een budget opgenomen van € 170.000.
Tijdens het proces van opstellen van het basisrioleringsplan en klimaatstrestets is gebleken dat er diverse aanpassingen aan het rioolstelsel uitgevoerd dienen te worden om zowel het functioneren te verbeteren als de kans op wateroverlast te verminderen. Om het functioneren van enkele voorzieningen al in 2021 te kunnen verbeteren is er een investering opgenomen van € 115.000. Deze bestaan uit het herstellen van geconstateerde gebreken zoals aanpassingen aan het gescheiden rioolstelsel van Elserveld en Haven en verbeteren van de doorvoeren van diverse rioolvoorzieningen (zodat ze minder verstoppingsgevoelig zijn).
Niet alle wateroverlastlocaties kunnen in 2021 bestreden worden. De investeringen in 2022 en volgende jaren worden in de begroting 2022 vastgesteld op basis van het nieuwe kostendekkingsplan dat in 2021 opgesteld zal worden. De investeringen volgen uit de keuzes die de raad maakt bij het in 2021 vaststellen van het beleidsplan Water & Klimaatadaptatie. Om toch al in 2021 enkele “no regret” maatregelen te kunnen uitvoeren, bestaande uit het aanleggen van een buffer te Grasgraefken en het op diverse locaties verbeteren van de instroom van regenwater naar het rioolstelsel, is een budget opgenomen van € 230.000.

Duurzaamheidlening zonnepanelen
Voor het ‘Zonnepanelenproject gemeente Stein 2019-2022’ is € 3 miljoen beschikbaar, in deelbudgetten van telkens € 1 miljoen.

Vervangen pompgemalen
Het onderhoud en beheer van de pompgemalen wordt door WBL (Waterschapsbedrijf Limburg) uitgevoerd. WBL heeft aangegeven dat van de meeste pompgemalen de elektromechanische installaties en pompen technisch en economisch zijn afgeschreven. Ook dienen de diverse telemetriesystemen aangepast te worden. Telemetrie is in feite de gemaalbesturing en communicatiemodule. De pompen kunnen hiermee  
 “op afstand” gecontroleerd en aangestuurd worden. De telemetrie is van groot belang voor het waarborgen van de afvoer en het voorkomen van overlast. De komende jaren wordt jaarlijks een deel van de pompen en elektromechanische gedeelte vervangen. Hiervoor is jaarlijks een budget ingeschat van gemiddeld  € 170.000.

Afkoppelen riool Jurgenstraat
Bij de reconstructie van de Jurgenstraat wordt het regenwater daar waar mogelijk afgekoppeld.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Voorbereidingskrediet Bramert Noord
Om te komen tot de gebiedsontwikkeling en nieuwbouwwijk Bramert Noord (met maximaal 50 woningen) zijn in 2020 diverse nadere onderzoeken en adviezen benodigd zoals een bestemmingsplan, bodemonderzoeken, juridische adviezen etc.

Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel
Om te komen tot de woningbouwontwikkeling ‘Wij bouwen samen Meerdel’ moeten diverse plankosten gemaakt worden. Na vaststelling van de bouwgrondexploitatie in het 1e kwartaal van 2021 worden deze kosten ingebracht in de bouwgrondexploitatie.

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30