Financiële begroting

Totaal saldo per taakveld

Totaal saldo per taakveld

(x € 1.000)

2021 Lasten

2021 Baten

2021 Saldo

2022 Saldo

2023 Saldo

2024 Saldo

Bestuur

1.885

56

-1.829

-1.749

-1.697

-1.700

Mutaties reserves

3.540

5.077

1.537

1.077

330

251

Burgerzaken

1.060

309

-751

-743

-767

-686

Beheer overige gebouwen en gronden

655

210

-445

-164

-163

-164

Overhead

7.718

8

-7.710

-7.761

-7.843

-7.876

Treasury

109

990

880

843

820

815

OZB woningen

0

3.757

3.757

3.832

3.938

4.016

OZB niet-woningen

0

1.907

1.907

1.982

1.909

1.947

Belastingen overig

161

233

71

72

73

74

Algemene uitkering en overige uitkering

0

38.324

38.324

38.769

39.182

39.521

Overige baten en lasten

494

0

-494

-602

-710

-832

Bestuur en ondersteuning

15.622

50.870

35.248

35.556

35.072

35.368

Crisisbeheersing en Brandweer

1.517

91

-1.426

-1.470

-1.514

-1.543

Openbare orde en veiligheid

631

1

-630

-634

-636

-642

Veiligheid

2.148

92

-2.056

-2.104

-2.150

-2.186

Verkeer, wegen en water

4.041

254

-3.786

-3.931

-4.068

-4.153

Parkeren

144

11

-133

-148

-150

-147

Economische havens en waterwegen

39

39

0

0

1

1

Verkeer en vervoer en waterstaat

4.223

304

-3.920

-4.079

-4.217

-4.300

Economische ontwikkeling

148

0

-148

-196

-96

-96

Bedrijfsloket- en regelingen

244

126

-118

-121

-122

-124

Economische promotie

452

173

-279

-531

-271

-268

Economie

844

299

-545

-848

-489

-488

Openbaar basisonderwijs

474

69

-405

-398

-395

-403

Onderwijshuisvesting

1.370

160

-1.209

-1.244

-1.154

-1.095

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.084

241

-843

-767

-768

-771

Onderwijs

2.928

470

-2.458

-2.409

-2.317

-2.269

Sportbeleid en activering

396

5

-391

-394

-395

-396

Sportaccommodaties

796

255

-542

-620

-623

-678

Cultuurpresentatie, productie participat

300

1

-299

-252

-254

-256

Musea

169

11

-159

-159

-157

-157

Cultureel erfgoed

123

0

-123

-123

-122

-123

Media

527

7

-520

-529

-537

-540

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.524

164

-2.360

-2.313

-2.299

-2.278

Sport, cultuur en recreatie

4.836

443

-4.393

-4.389

-4.388

-4.429

Samenkracht en burgerparticipatie

2.802

295

-2.507

-2.406

-2.431

-2.441

Inkomensregelingen

5.887

4.729

-1.158

-1.071

-1.007

-933

Begeleide participatie

2.971

0

-2.971

-3.110

-2.959

-2.805

Arbeidsparticipatie

194

0

-194

-194

-194

-195

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.402

0

-2.402

-2.414

-2.430

-2.474

Maatwerkdienst-verlening 18+

4.144

180

-3.964

-3.907

-3.885

-3.893

Maatwerkdienst-verlening 18-

7.776

19

-7.757

-7.203

-7.037

-7.076

Geescaleerde zorg 18+

313

0

-313

-319

-324

-328

Geescaleerde zorg 18-

408

0

-408

-416

-425

-433

Sociaal domein

26.897

5.223

-21.674

-21.041

-20.693

-20.578

Volksgezondheid

972

49

-923

-933

-943

-953

Riolering

2.183

3.005

822

833

845

882

Afval

2.839

4.079

1.240

1.244

1.248

1.244

Milieubeheer

1.224

266

-958

-700

-712

-725

Begraafplaatsen

153

64

-89

-88

-86

-86

Volksgezondheid en milieu

7.371

7.462

91

357

353

362

Ruimtelijke ordening

360

10

-350

-315

-349

-380

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

7

0

-7

-9

-10

-10

Wonen en bouwen

793

370

-423

-474

-471

-472

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

1.161

380

-780

-797

-830

-861

Totaal

66.031

65.543

-487

245

341

619

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30