Financiële begroting

Algemeen

Algemeen

De financiële begroting beoogt het inzicht in de gemeentelijke financiën te vergroten en biedt daartoe een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste vermogensbestanddelen.

De financiële begroting bestaat uit:

 • De uitgangspunten begroting 2021,
 • Een overzicht van totaal lasten en baten,
 • Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht,
 • Een overzicht van de incidentele baten en lasten
 • Een overzicht van lasten en baten per (sub) taakveld,
 • Mutaties reserves en voorzieningen,
 • Uiteenzetting financiële positie,
 • Een overzicht van de bezuinigingen,
 • Geprognosticeerde balans,
 • Berekening EMU saldo,
 • Investeringsplanning 2021-2024.
Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30