Algemeen

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Door het vaststellen van de voorliggende programmabegroting 2021 autoriseert de gemeenteraad de financiële middelen (exploitatie- en investeringsbudgetten) die zijn verbonden aan de programma’s. De raad geeft hiermee inhoud aan zijn kaderstellende rol. Deze autorisatie vindt plaats op programmaniveau, zoals geregeld in de wet Dualisering Gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en wethouders is na autorisatie van de gemeenteraad bevoegd uitvoering te geven aan taakvelden van de betreffende programma’s. Voor zover het college binnen de door de raad per programma aangegeven budgetten blijft (en uiteraard met inachtneming van de te bereiken resultaten) hoeft het college géén begrotingswijzigingen aan de raad voor te leggen. Middels de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programma’s en dus ook over de besteding van de middelen en de bereikte resultaten. Het schuiven van budgetten tussen verschillende programma’s kan slechts plaatsvinden via een – door de raad vastgestelde – begrotingswijziging, als onderdeel van de bestuursrapportages.
Ieder programma bestaat uit een aantal subtaakvelden.

De basis voor de voorliggende programmabegroting 2021 wordt gevormd door de jaarschijf 2021 uit de begroting 2020, inclusief berap 2020 en reeds vastgestelde begrotingswijzigingen.

Overzicht verloop begrotingssaldi 2021-2024

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Primaire begroting 2020

51

56

32

Mutaties raadsbesluiten

Slotwijziging 2019

17

21

20

Bramert Noord

-6

-6

-6

Actualisatie verordening commissies

-8

-8

-8

Semi permanente lokalen Triviant

Bestuursrapportage 2020

-1.844

-1.774

-2.317

-2.463

Begroting 2021

1.304

1.959

2.622

3.084

Begrotingssaldo na bestemming

-487

245

341

619

Incidentele lasten

5.186

1.047

85

0

Incidentele baten

4.928

982

87

8

Structureel saldo

-230

310

340

612

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30