Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Financieel begrotingsbeeld
Belangrijk hierbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. De financiële positie speelt een belangrijke rol in het kader van een adequaat en integraal afwegingsproces betreffende de te varen koers op de korte, maar vooral op de middellange termijn.

Op basis van de uitgangspunten ontstaat het navolgende financieel beeld voor het jaar 2021-2024.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Primaire begroting 2020

51

56

32

Mutaties raadsbesluiten

Slotwijziging 2019

17

21

20

Bramert Noord

-6

-6

-6

Actualisatie verordening commissies

-8

-8

-8

Semi permanente lokalen Triviant

Bestuursrapportage 2020

-1.844

-1.774

-2.317

-2.463

Begroting 2021

1.304

1.959

2.622

3.084

Begrotingssaldo na bestemming

-487

245

341

619

Incidentele lasten

5.186

1.047

85

0

Incidentele baten

4.928

982

87

8

Structureel saldo

-230

310

340

612

De mutaties vanuit bovenstaand overzicht met betrekking tot het opstellen begroting 2021 zijn bij de programma's en paragrafen opgenomen en toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30