Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Omschrijving

Realisatie
31-12-19

Begroting
31-12-20

Begroting
31-12-21

Begroting
31-12-22

Begroting
31-12-23

Begroting
31-12-24

Immateriële vaste activa

51

341

337

333

330

326

- Afschrijvingen

13

4

4

3

3

- Investeringen

303

0

0

0

0

Materiële vaste activa

83.952

94.937

99.009

98.066

98.038

95.584

- Afschrijvingen

3.329

3.939

4.029

4.048

4.164

- Investeringen

14.314

8.011

3.086

4.020

1.710

Financiële vaste activa

7.256

6.753

7.265

6.754

6.236

5.713

Leningen woningbouwcorporaties

4.770

2.877

2.625

2.369

2.108

1.842

Overige langlopende leningen

1.818

3.208

3.972

3.717

3.460

3.203

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Leningen aan deelneming

0

0

0

0

0

0

Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen

668

668

668

668

668

668

Totaal vaste activa

91.259

102.031

106.611

105.153

104.604

101.623

Vlottende activa:

7.358

7.358

7.358

7.358

7.358

7.358

- Voorraden

-6

-6

-6

-6

-6

-6

- Vorderingen

6.126

6.126

6.126

6.126

6.126

6.126

- Liquide middelen

134

134

134

134

134

134

- Overlopende activa

1.104

1.104

1.104

1.104

1.104

1.104

Totaal vlottende activa

7.358

7.358

7.358

7.358

7.358

7.358

Totale activa

98.617

109.389

113.969

112.511

111.962

108.981

Omschrijving

Realisatie
31-12-19

Begroting
31-12-20

Begroting
31-12-21

Begroting
31-12-22

Begroting
31-12-23

Begroting
31-12-24

Eigen vermogen

27.732

20.263

18.244

17.412

17.423

17.791

- Algemene reserve

12.542

10.342

13.108

12.724

12.637

12.630

- Bestemmingsreserves

15.247

11.323

7.022

6.329

6.085

5.379

- Resultaat ná bestemming

-57

-1.386

-487

245

341

619

Voorzieningen

5.640

4.945

5.054

5.254

5.320

5.155

- toevoegingen aan voorzieningen

1.319

1.294

1.292

1.292

1.292

- onttrekkingen aan voorzieningen

2.013

1.185

1.092

1.225

1.457

Vaste schulden mert een rentetypische looptijd > 1 jaar

48.298

67.233

73.723

72.897

72.270

69.087

- Onderhandse leningen

48.235

67.170

73.660

72.834

72.207

69.024

- Door derden belegde gelden

30

30

30

30

30

30

- Waarborgsommen

33

33

33

33

33

33

Totaal vaste passiva

81.670

92.441

97.021

95.563

95.013

92.033

Vlottende passiva:

Vlottende schulden mert een rentetypische looptijd < 1 jaar

11.934

11.934

11.934

11.934

11.934

11.934

- Kasgeldleningen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

- Banksaldi

4.004

4.004

4.004

4.004

4.004

4.004

- Overige schulden

4.930

4.930

4.930

4.930

4.930

4.930

Overlopende passiva

5.014

5.014

5.014

5.014

5.014

5.014

Totaal vlottende passiva

16.948

16.948

16.948

16.948

16.948

16.948

Totaal passiva

98.618

109.389

113.969

112.511

111.961

108.981

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30