Bijlagen

Bijlage II Verplichte indicatoren

Bijlage II Verplichte indicatoren

Indicator

Omschrijving

eenheid

periode

Stein

Limburg

Programma Bestuur en Ondersteuning

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

2021

5,6

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

2021

5,6

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2021

€ 426,98

Externe inhuur 

kosten als % v.d. totale loonsom - kosten totale inhuur externen

2021

2,93

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Duizend euro

2019

204

200

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuis-houden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

In euro’s

2020

789

734

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuis-houden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

In euro’s

2020

890

802

Programma Veiligheid

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

2018

0,8

2,1

Geweldmisdrijven

Het aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

2018

3,1

4,8

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

2018

5,6

3,5

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Aantal per 1.000 inwoners

2018

3,4

5,5

Programma Economie

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

%

2019

43,6

50,3

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2019

128,7

137,7

Programma Onderwijs

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.

per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

2,5

1,5

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is

per 1.000 inw. 5-18 jr

2018

8

20

Vroegtijdig schoolverlaters (zonder startkwalificatie; vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

% deelnemers aan het VO en MBO Onderwijs

2018

1,5

2

Programma Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters

Percentage niet-wekelijks sporters

%

2016

51,8

52,9

Programma Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

%

2017

0

1

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

% van alle jongeren tot 18 jaar

2018

3

7

Jeugdwerkloosheid

Het percentage kinderen tot 18 jaar werkloos is.

%

2018

1

2

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

14

14,7

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

1

1,6

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2019

0,4

0,5

Cliënten met een maatwerkarrange-ment WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

2019

640

763

Verwijzingen Halt

Verwijzingen naar Buro Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2019

44

125

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.

% van de werkzame bevolking ten opzichte van de beroepsbe-volking CBS

2019

65,6

65,9

Lopende re-integratievoor-

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

2019

81,7

191,8

zieningen

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

2019

594,5

757

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Aantal per 10.000 inwoners

2019

189,3

352,2

Programma Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Kg/inwoner

2018

110

124

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

%

2012

0,1

2,1

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Aantal per 1.000 woningen

2019

3,2

4,5

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

%

2020

80,8

73,1

bon: www.waarstaatjegemeente.nl 27 augustus 2020

 

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30