Hierbij bieden wij u de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 aan. Het is de derde begroting in deze bestuursperiode.

In de kaderbrief 2021 hebben wij u reeds geïnformeerd over de financiële uitdaging waar de gemeente Stein voor staat. Het ging daarbij over zowel de begroting 2021 als de meerjarenraming 2022 - 2024.

In de afgelopen jaren zijn diverse taken, waaronder het sociaal domein, vanuit de Rijksoverheid overgedragen aan gemeenten. De bijdrage voor het uitvoeren van deze taken zijn echter achtergebleven, waardoor de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten steeds schever is gegroeid. Voor gemeente Stein dreigde een niet sluitende begroting te ontstaan. Om te komen tot een reële en sluitende begroting is onderzocht welke beheers- en bezuinigingsmaatregelen binnen het sociaal domein en de overige organisatieonderdelen konden worden ingezet. KPMG heeft ondersteund bij het formuleren van de beheersmaatregelen sociaal domein.

In de afgelopen periode hebben het college en de raad intensief en constructief samengewerkt om te komen tot voorliggende begroting. Wij zijn er trots op dat we u een begroting kunnen aanbieden die vanaf 2022 structureel sluitend is en tegelijkertijd nog ruimte overlaat. Deze ruimte is belangrijk om onze ambities verder te verwezenlijken en de verwachte herijking van het gemeentefonds te kunnen opvangen. De herijking van het gemeentefonds wordt naar verwachting verwerkt in de decembercirculaire.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30