Programma's

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Het programma bestuur en ondersteuning heeft een relatie met de kernwaarde sociale en vitale kernen en de strategische keuze 'van regisseren naar meer stimuleren en faciliteren' in het bijzonder. Om het actief eigenaarschap van inwoners en ondernemers verder te stimuleren zoals wij in onze strategische toekomstvisie hebben vastgelegd, betekent dit een verandering in onze rol en taakopvatting. Hiervoor is zowel vanuit het bestuur als de ambtelijke organisatie daadkracht en bestuurskracht nodig. Daarnaast stemmen we met het oog op de flexibele 24/7 maatschappij onze dienstverlening steeds meer af op deze behoefte aan flexibiliteit van onze inwoners.

In het kader van de strategische keuze 'het stimuleren van actief eigenaarschap van inwoners en ondernemers' willen wij ook meer kennis en expertise van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, onderwijs en kennisinstellingen naar binnen halen en deze verbinden met de kennis en expertise van onze eigen organisatie.

(Regionale) samenwerking is in de toekomst van groot belang om de kracht van Stein te behouden en onze kernen sociaal en vitaal te houden.  

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:
0.1   Bestuur
0.2   Burgerzaken
0.3   Beheer overige gebouwen en gronden
0.4   Overhead
0.5   Treasury
0.6   Belastingen (OZB, parkeerbelasting, overige belastingen)
0.7   Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8   Overige baten en lasten
0.9   Vennootschapsbelasting
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening

Wat willen we bereiken ?

Een zelfstandige gemeente die financieel gezond is, communicatief sterk en dienstverlenend handelt naar haar inwoners en ondernemers.

We willen de samenwerking in de regio verder aanhalen en versterken.

Bezuinigingen

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

Budget raad

3.800

3.800

3.800

3.800

Terugdraaien extra formatie college

44.000

88.000

88.000

Opleiding college social media

3.000

3.000

3.000

3.000

Budget informatiebeveiliging

5.000

25.000

5.000

5.000

Huis van de burger 1 x per 4 jaar

8.000

8.000

8.000

Ontwikkeling narrowcasting

5.000

Abbonnementskosten narrow casting

3.000

3.000

3.000

3.000

Opheffen potje overige werkzaamheden communicatie

2.350

2.350

2.350

1.500

Afschaffen coproducties Bie Os

10.000

10.000

10.000

10.000

Opleidingsbudget 

50.000

50.000

50.000

50.000

Budget afdelingsuitjes vrijvallen

7.000

7.000

7.000

7.000

Terugdraaien lastenverlichting nullijn (indexering)

117.249

228.343

246.724

250.696

lidmaatschap FAMO

400

400

400

400

MRO werkbudget

6.800

6.800

6.800

6.800

Stelpost loonstijgingen aanpassen van 2% naar 1,5%

51.000

103.000

156.000

208.000

Post onvoorzien

50.000

75.000

75.000

75.000

Totaal programma Bestuur en ondersteuning

322.599

569.693

657.074

720.196

Wat gaan we er voor doen?

Lasten, baten en saldo

Lasten

15.622.463

23,7 %

Baten

50.869.990

77,6 %

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2020 20:02:08 met de export van 10/31/2020 19:52:30